IBM Digital Business Automation – DBA

errow-30-64px

פתרון לתהליכי

עבודה דיגיטליים

Digital Business Automation – DBA

פתרון לתהליכי עבודה דיגיטליים

 

כולנו נשמח אם משימות מסוימות יבוצעו על ידי אחרים, בבית נשמח שמשהו אחר ינקה את הכלים ויעשה את הכביסה.

במשרד אנחנו לא אוהבים לראות בבוקר ערמה של חשבוניות הדורשות טיפול, תיבת מיל מלאה הודעות, ודף משימות  מהבוס לטיפול אתמול.

Digital Business Automation יאפשר לנו להתפנות למשימות החשובות והמעניינות אותנו באמת.

  • בצוע תהליכי עובדה פשוטים החוזרים על עצמם אוטומטית
  • סיוע והנגשת המידע בעת עבודה עם לקוחות
  • ביצוע תהליכי עבודה מחזוריים הכוללים כללים פשוטים
  • קליטת ועיבוד חשבוניות וטפסים אחרים אוטומטית ישירות למערכת התפעוליות
  • קליטת מידע מתוך מסמכים בלתי מובנים כגון חוזים והזנתם למערכות התפעוליות
  • ניתוב הודעות  דואר אלקטרוני ישירות לגורם המטפל
  • ניהול תהליכי עבודה מורכבים, עמידה בלוחות זמנים, צרוף כל המסמכים הנדרשים, תזכורות והתרעות
  • סיוע בקבלת החלטות ועמידה בדרישות העסקיות וברגולציה
  • בקרת הנהלה על תהליכי העבודה וקבלת התראות על חריגות

IBM